KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II z siedzibą w 33-221 Mędrzechów, Kupienin 35.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej: drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

Informuje, że Dom Radosnej Starości przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Domu Pomocy Społecznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,

  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

  • świadczenia na rzecz mieszkańców Domu społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),

W związku z przetwarzaniem przez Dom Radosnej Starości Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Domu Radosnej Starości.

W związku z przetwarzaniem przez Dom Radosnej Starości Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO), tj. do otrzymania od Administratora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane również przesłać innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Dom Radosnej Starości Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Domu Radosnej Starości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Dom Radosnej Starości przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Domowi Radosnej Starości niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować się z Domem Radosnej Starości pisząc na adres: drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

Informuję ponadto, że przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Dom Radosnej Starości przez okres realizacji celów w zakresie, których Dom Radosnej Starości te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedni nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

RODO

drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów

+48 14 643 73 10

DRS

Kontakt

Kupienin 35

33-221 Mędrzechów

(48) 14 643 73 10

drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

Nr konta Domu

Santander Bank Polska S. A.

16 1500 1748 1217 4003 4587 0000

Media społecznościowe