drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów

+48 14 643 73 10

DRS

18 maja 2021

U nas odwiedziny już możliwe

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców prosimy zapoznać się z obowiązaującymi zasadami odwiedziń.

 

 

Zasady odwiedzin mieszkańców Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II

w Kupieninie w stanie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Domu Radosnej Starości
w Kupieninie w trosce o zdrowie i komfort psychiczny mieszkańców placówki wprowadza się zasady odwiedzin mieszkańców.

§1

 1. Osoba odwiedzająca uzgadnia z pracownikiem socjalnym telefonicznie lub mailowo termin i godzinę odwiedzin. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do podania swego imienia i nazwiska oraz imienia i nazwiska mieszkańca, którego chce odwiedzić.

 

 1. Zgłoszenia odwiedzin osoba odwiedzająca dokonuje pod nr telefonu 14643-73-10 wew. 3, lub mailowo pod adresem: drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl.

 

 

 1. Odwiedziny w DRS Kupienin winny odbywać od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem pory obiadowej 12.00-13.00.

 

 1. Z uwagi na szczególna formę odwiedzin w wyznaczonym pomieszczeniu jednocześnie mogą odbywać się odwiedziny tylko u jednego mieszkańca.

 

 

 1. W przypadku osób, których stan zdrowia pozwala na przemieszczanie się odwiedziny odbywają się w miejscu wyznaczonym – na parterze budynku,
  w pomieszczeniu przy wejściu głównym lub na zewnątrz budynku w sezonie wiosenno-letnim z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

- bezpośrednio przed spotkaniem z mieszkańcem odwiedzający poddaje się pomiarowi temperatury i dezynfekcji rąk oraz wypełnia Ankietę dla osoby odwiedzającej, stanowiącą załącznik nr 1 do procedury;

- osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zapoznania się z procedurą odwiedzin;

- osoby, u których występują niepokojące objawy tj. kaszel, duszność, podwyższona temperatura (powyżej 37 stopni) oraz które miały kontakt z osoba chorą, zakażoną, izolowaną, czy też objętą kwarantanną w okresie ostatnich 14 dni – nie będą wpuszczone do placówki;

- niewyrażenie zgody przez osobę odwiedzającą na pomiar temperatury ciała przy wejściu głównym lub odmowa wypełnienia Ankiety dla osoby odwiedzającej skutkuje zakazem wstępu na teren Domu;

- osoba odwiedzająca ma obowiązek we własnym zakresie zabezpieczyć sobie środki ochrony osobistej tj.  maseczkę, rękawice jednorazowe;

- przed wejściem do placówki oraz w czasie pobytu na terenie DRS osoby odwiedzające obowiązuje bezwzględny obowiązek noszenia maseczki ochronnej, rękawic i dezynfekcja;

- osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zachowania bezpiecznego dystansu 2 metrów od osoby odwiedzanej;

- przed odwiedzinami pracownik zabezpiecza mieszkańca w maseczkę;

- w trakcie odwiedzin zabrania się spożywania napojów i posiłków;

- w trakcie odwiedzin zabrania się osobom odwiedzającym wchodzenia do innych pomieszczeń placówki niż wyznaczone do odwiedzin. Istnieje możliwość poruszania się po terenie zewnętrznym Domu z zachowaniem reżimu sanitarnego, szczególnie
z zachowaniem dystansu społecznego;

- czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut, a liczba osób odwiedzających – nie więcej niż 2;

- po zakończeniu odwiedzin przeprowadza się dezynfekcję powierzchni , z która stykał się odwiedzający oraz wietrzenie pomieszczenia;

- po zakończeniu odwiedzin środki ochrony osobistej należy wrzucić do oznaczonego kosza przy wyjściu z placówki.

 

 1.   W przypadku osób leżących osoba odwiedzająca ma obowiązek dodatkowo zabezpieczyć się w  fartuch ochronny. Osoba odwiedzająca wchodzi na budynek DRS w obecności wyznaczonego pracownika. W trakcie wizyty
  w pokoju osoby leżącej zabrania się kontaktu z innymi mieszkańcami placówki
  i wchodzenia do innych pomieszczeń niż pokój osoby odwiedzanej. Czas odwiedzin osoby zaszczepionej ustala się na 30 minut. Czas odwiedzin osoby niezaszczepionej to 15 minut. Zakazuje się bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem (dotykania, karmienia). W trakcie odwiedzin należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów. Ustala się limit osób odwiedzających do 1 osoby w jednym czasie. Po zakończeniu odwiedzin przeprowadza się dezynfekcję powierzchni , z która stykał się odwiedzający oraz wietrzenie pomieszczenia.

 

§2

 

 1. Upominki/przesyłki mieszkańcom Domu są przekazywane pracownikowi przy wejściu na teren placówki i poddane czynnościom zabezpieczającym przed rozprzestrzenianiem się wirusa – kwarantannie.

 

 1. W sytuacjach nietypowych i nadzwyczajnych decyzję o zmianie lub odstąpieniu od przyjętych zasad każdorazowo podejmuje Dyrektor DRS.

 

 1. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają zakaz wejścia na teren DRS.

 

 

 1. W przypadku niezastosowania się do niniejszych zaleceń przez osobę odwiedzającą, pracownik Domu ma prawo wezwać osobę do opuszczenia placówki, a w przypadku odmowy – wezwać policję.

 

 1. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych „RODO” jest udostępniona na stronie internetowej DRS Kupienin – www.drskupienin.pl

 

Załącznik nr 1

Ankieta dla osoby odwiedzającej

 

Imię i nazwisko:

Pesel:

Adres zamieszkania / pobytu:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w rejonach transmisji koronawirusa SARS-CoV-2? (lista krajów publikowanych codziennie ba stronie www.gis.gov.pl)

TAK / NIE

Czy miał(a) Pan(i)  kontakt z osobą chorą, zakażoną SARC-CoV-2, izolowaną bądź objętą kwarantanną?

TAK / NIE

Jeśli tak, to kiedy (data lub przedział czasowy (od – do) ………………………………………………………..

Jeśli tak, z kim (proszę podać dane osoby) ……………………………………………………………………..........

Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały następujące objawy: (odpowiednie  zakreślić)

 

NIE

TAK

Jeśli TAK, od kiedy (data)

Temperatura pow. 37 st.C

 

 

 

Kaszel

 

 

 

Duszność

 

 

 

 

Oświadczam, że zostałem zaszczepiony przeciw Covid-19                                                TAK / NIE

Zapoznałem/zapoznałam się z obowiązującymi Zasadami odwiedzin mieszkańców Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie w stanie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2                                                                                         TAK / NIE

Podpis osoby przyjmującej ankietę                                               Czytelny podpis odwiedzającego

 

…………………………………………………..                                                     ……………………......................

Karta badania:

Ciepłota ciała:  ……………………………… st. C

Okazano certyfikat szczepienia                                    TAK / NIE

Data:  ……………………………………………...

Godzina: ………………………………………….


Plik do pobrania

Kontakt

Kupienin 35

33-221 Mędrzechów

(48) 14 643 73 10

drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

Nr konta Domu

Santander Bank Polska S. A.

16 1500 1748 1217 4003 4587 0000

Media społecznościowe